Propunere „PUZ Zona istorică Cetate Braşov” privitor la declanşarea etapei de informare şi consultare a publicului cu ocazia intenţiei de eleborare a documentaţiei „PUZ Zona istorică Cetate Braşov”


 
This petition is past it's deadline.

We have collected 19 signatures. Can you help us reach 100 signatures?
100 needed


Propunere „PUZ Zona istorică Cetate Braşov” privitor la declanşarea etapei de informare şi consultare a publicului cu ocazia intenţiei de eleborare a documentaţiei „PUZ Zona istorică Cetate Braşov”

Asociatia Salvati Zona Istorica Brasovul Vechi
 
Petitioning Primaria Brasov
Petition text

Subscrisa, ASOCIAŢIA SALVAŢI ZONA ISTORICĂ BRAŞOVUL VECHI, cu sediul în municipiul Brașov, str. Olteţ, nr. 25, bl. 310 A, sc. B, ap. 8, judeţul Braşov, având C.I.F.: 37148066, înregistrată la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la poziţia nr. 15/2017, reprezentată legal prin vicepreşedinte Mihai Tatu, prin prezenta va informam:

 

Privitor la declanşarea etapei de informare şi consultare a publicului cu ocazia intenţiei de eleborare a documentaţiei „PUZ Zona istorică Cetate Braşov”, vă transmitem, potrivit legislaţiei în vigoare, propunerile noastre pe care solicităm a le analiza şi include în demersurile de elaborare ale planului  urbanistic respectiv.

 

1. Referitor la procedura de elaborare, legitimitatea demersului şi transparenţa decizională:

1.1. Să fie precizate clar, atât în avizul de oportunitate, tema de proiectare, cât şi în memoriul şi RLU aferent ce se vor întocmi, acele actualizări şi modificări specifice pe care noul PUZ le aduce faţă de cel anterior în vigoare, cu motivarea tehnică a tuturor opţiunilor prin care se modifică, actualizează, completează sau anulează reglementări anterioare.

1.2. Să fie respectate metodologia şi conţinutul-cadru de elaborare aşa cum sunt ele definite prin ghidul metodologic în vigoare, în special în ce priveşte obligaţia de elaborare în prealabil şi punere la dispoziţia proiectantului de urbanism a studiilor de fundamentare strict necesare şi obligatorii.

1.3. Să fie actualizat studiul istoric pentru teritoriul studiat, respectiv în ce priveşte starea tehnică la zi a ansamblului urban şi a obiectelor de arhitectură protejate, cu referinţe clare, corect fundamentate pe culegere de date din teren, relevându-se în detaliu:

1.3.1. modul în care modificările recente haotice la nivelul faţadelor, autorizate sau nu, afectează substanţa obiectului şi percepţia asupra obiectului protejat – vitrine, firme, tâmplării, termoizolaţii, vopsitorii etc care nu sunt conforme cu regulamentele de intervenţie, tratate pe amplasamente şi categorii de gravitate;

1.3.2. modul în care ridicarea nivelului de călcare realizată recent, prin asfaltări şi pavări repetate, fără decopertarea şi înlăturarea vechilor straturi, a condus la situaţia supraînălţării carosabilului sau pietonalului, cu grave prejudicii privind accesul în clădiri şi curţi şi privind imaginea faţadelor, privind scurgerea corectă a apelor meteorice;

1.3.3. modul în care nemodernizarea, neglijarea şi chiar desfiinţarea parţială a vechilor canalizări pluviale afectează amplasamentele, prin saturare a solului cu umiditate, care urcă apoi în zidurile de cărămidă ale clădirilor, distruge soclurile, afectează circulaţia pietonală / turistică prin scurgerea necontrolată la suprafaţă a apelor pluviale, cu generarea de fenomene de băltire, şiroire şi de îngheţ la sol în perioada rece a anului;

1.3.4. modul în care transformarea vechilor carosabile în parcări deschise de suprafaţă afectează imaginea arhitectural-urbanistică, protecţia monumentelor, calitatea ambientală, atractivitatea tursitică şi – nu în ultimul rând – stânjeneşte funcţional desfăşurarea traficului şi accesul celor interesaţi;

1.3.5. modul în care calitatea foarte scăzută a manoperei şi materialelor folosite la pavimente noi realizate din piatră naturală, mult sub cea a vechilor pavaje istorice, afectează negativ imaginea urbană şi circulaţia pietonală.

 

1.4. Să fie elaborat studiul de mobilitate urbană pe zonă, atât la modul sintetic, cât şi defalcat pe tipuri de trafic, care să aibă ca obiectiv remedierea disfuncţionalităţilor grave existente, şi anume:

1.4.1. măsuri de desfiinţare treptată a parcajelor la sol de pe carosabilul străzilor, compensate cu realizare de parkinguri dedicate supraterane sau subterane în zona imediat limitrofă a cartierului Cetate, fără a fi necesar ca pentru accesarea acestora vehiculele să mai tranziteze centrul istoric;

1.4.2. măsuri de reintroducere a traficului extins cu mijloace decente de transport public, readucerea capacităţii RAT pe zona centrală la valori similare cu cele de dinaintea marii desfiinţări de trasee de la 1 noiembrie 2006, promovarea vehiculelor de transport cu capacităţi sporite (10, 5...12 m sau 17...18 m articulate), a transportului electric ieftin şi pentru care există tradiţia, experienţa tehnică şi infrastructura de alimentare necesară (troleibuze), reamplasarea şi completarea staţiilor de oprire în punctele de interes şi lângă toate intersecţiile principale;

1.4.3. măsuri de refacere a continuităţii traseelor pietonale majore, grav afectate de desfiinţarea unor treceri principale de pietoni şi a conformării tehnice greşite a unor intersecţii (în special cea în giraţie de pe B-dul Eroilor şi cea de la Poarta Schei, care rup total fluenţa circulaţiei pietonale, inclusiv a celei cu scop turistic.

1.4.2. reglementări privind autorizarea şi realizarea oricăror reparaţii sau investiţii la căile de circulaţie, condiţionându-se acestea de următoarele cerinţe obligatorii:

                        1.4.2.1. readucerea nivelului de călcare la cel anterior din anii 1990, respectiv neridicarea sa sub nici un motiv;

                        1.4.2.2. folosirea doar a pavimentelor din piatră naturală fasonată standardizat (calupuri cubice faţetate 9x9x9 cm sau 18x18x18 cm), înlocuirea şi interzicerea extinderii actualelor pavaje din piatră de tip rebut de carieră, cu neregularitate de forme şi rosturi foarte mari umplute cu mortare dezagreabile estetic şi puţin rezistente în timp.

                        1.4.2.3 obligativitatea creării pistelor de biciclişti corect conformate şi dimensionate, pe arterele importante de tranzitare a centrului istoric, cu treceri de biciclişti în intersecţii, realizate în paralel cu trecerile de pietoni – de preferinţă reglementate prin semaforizare inteligentă care să asigure „undă verde” pentru fluxurile principale de vehicule, dar şi timpi suficienţi de traversare pentru pietoni şi biciclişti.

2. Referitor la întocmirea temei de proiectare  pe partea de reglementări

2.1. Să se interzică în mod explicit funcţiunile nerezidenţiale cu capacitate excesivă, care nu poate fi corect servită de infrastructura de acces şi transport (unităţi de cazare de dimensiuni medii/mari, complexe comerciale, parkinguri la interiorul zonei istorice).

2.2. Să fie obligaţi toţi investitorii de unităţi care atrag trafic să-şi rezolve problema parcajelor pentru clienţi pe propria proprietate, închirierile temporare de locuri de parcare nefiind considerate o rezolvare durabilă în timp şi acceptabilă legal (vezi RGU).

2.3. Să fie limitat regimul de înălţime pentru clădiri noi şi extinderi, pentru toată zona studiată, la cel mult parter şi încă două etaje supraterane, indiferent de funcţiune – cu aplicarea prevederii şi pentru zonele tampon de protecţie a ansamblului urban protejat, delimitate conform PUG sau studiilor de vizibilitate (până la coama dealurilor adiacente).

2.4.Toate străzile cu acces deficitar pentru intervenţie în caz de necesitate să fie clar prezentate şi clasificate după probleme în planul urbanistic, cu măsurile de compensare ce se impun şi cu avizul favorabil explicit al ISU privind accesul, pentru fiecare situaţie în parte şi pentru întreg ansamblul la modul general.

2.5. Să se interzică realizarea de artere carosabile noi sau extinse în paralel cu trasee pietonale / turistice majore, sau de orice alte construcţii utilitare care afectează ambianţa de promenadă vizual, auditiv sau funcţional.

2.6. Să fie interzise în mod explicit funcţiunile supraterane cu specific tehnologic (depozitare, parkinguri cu ascensor, transport pe cablu sau lift pe şină de ghidare, atât în zona protejată cât şi în zonele limitrofe adiacente vizibile flagrant.

2.7. Să fie defalcate şi nominalizate expres reglementări privind realizarea investiţiilor publice (drumuri, scuaruri, intersecţii, pietonaluri, parcaje, monumente de for public, mobilier urban etc), astfel încât să nu afecteze imaginea arhitectural-urbanistică istorică sau funcţionalitatea la nivel de acces pietonal; să fie interzis sistemul de „dublă măsură”, în care doar investitorii privaţi sunt obligaţi la respectarea legii de autorizare în zone protejate, în timp de investiţiile publice se realizează fără avizele şi documentaţiile prevăzute de lege.

 

 

            Solicitam comunicarea masurilor implementate de catre institutia Dvs.            Cu deosebita consideratie,

In asteptarea raspunsului Dvs,

            Asociatia “Salvati Zona Istorica Brasovul Vechi”

            Vicepresedinte: Mihai TATU                                                             Brasov, 30. iunie 2017Disclaimer: The views and opinions expressed in this petition are those of the author (Asociatia Salvati zona istorica Brasovul Vechi) and do not necessarily reflect the official policy or position of YouSign.org.

Published on June 29, 2017 @ 13:52 h

 
 

 
 

 
 

 
Share the petition on news websites, social readers, IM, blogs, groups, and forums.


Copy / Paste: